A pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke. ECB Annual Report 2019


Volumenindex Abszolút hiba fogalma Kifejezi, hogy a regressziós becslések yi átlagosan mennyivel térnek el az eredményváltozó yi megfigyelt értékeitől.

Statisztikához kapcsolódó fogalmak

Átlagos abszolut eltérés mutató Azt fejezi ki, hogy a mennyiségi értékek átlagosan - abszolut értékben - mennyivel térnek el az átlagtól. Becslőfüggvény fogalma A x1, x A becslőfüggvény.

a pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke

Ezt nevezzük valamely sokasági jellemző pontbecslésének. Az intervallumbecslésnél egyetlenegy minta alapján olyan intervallumot határozunk meg, mely előre megadott valószínűséggel tartalmazza az is-meretlen sokasági jellemzőt. Ezt az intervallumot konfidencia-intervallumnak vagy megbízhatósági intervallumnak hívjuk.

Csoportosító tábla A csoportosító táblák közös jellemzője, hogy a sokaság egyik jellemzője szerint részekre, csoportokra bontható, melyek csoportosító sorba rendezhetők, ezenkívül bármennyi és bármilyen összehasonlító illetve leíró sort tartalmaznak. Egy irányban adatai összeadhatók a pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke tartalmaz csoportosító sort. A másik irányban vagy leírósort tartalmaz vagy összehasonlítás lehetséges.

Online. Bárhol. Bármikor.

A csoportosító tábla elemezhető megoszlási, összehasonlító és intenzitási viszonyszámmal. Csoportos mintavétel fogalma Során a homogén sokaság elemeinek csoportjai közül egyszerű véletlen mintát veszünk, majd a kivá-lasztott csoportokon belül minden egyes egyedet megfigyelünk. Kétféle egység különül el: elsődleges mintavételi egység melyre a feltétel közvetlenül irányul, végső mintavételi egység melyre vonatkozó-an következtetéseket akarunk levonni a kapott mintából Dinamikus viszonyszám Az időbeni változást kifejező viszonyszámokat dinamikus viszonyszámoknak nevezzük.

Az összehasonlítás tárgyát képező összehasonlítandó időszakot vagy időpontot tárgy- vagy beszámolási időszaknak, az összehasonlítás alapjául szolgáló időszakot vagy időpontot bázisidőszaknak nevezzük. Egyszerű tábla Az egyszerű táblák közös jellemzője, hogy bennük nem található csoportosító sor.

Nincs összesen sora. Készítésének célja az összehasonlítás időbeli, térbeli ; többféle információk megadása leírósor.

a pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke

Az egyszerű tábla elemzési eszköze a dinamikus, összehasonlító és intenzitási viszonyszámok. Egyszerű véletlen mintavét fogalma Homogén véges elemszámú sokaság esetén, amikor a mintát visszatevés nélkül választjuk ki, elemen-ként egyenlő valószínűséggel Elsőfajú hiba fogalma Előfordulhat, hogy a H0 hipotézis helyes, a próbafüggvény.

Abszolút hiba fogalma

Ilyenkor a H0-t elutasítjuk. Ezt a hibás döntést nevezzük elsőfajú hibának.

Но стало ясно, что к наступлению ночи гор им не достичь. Задолго до заката в лесу стало так темно, что двигаться дальше было просто немыслимо. Огромные деревья стояли в озерах тъмы, сквозь листву дул пронизывающий ветер. Олвин с Хилваром устроились на ночлег подле гигантского красного дерева, настолько высокого, что ветви на его вершине еще были облиты сиянием солнца.

Függetlenségvizsgálat fogalma Azon nullhipotézis ellenőrzésére szolgál, hogy két ismérv független egymástól. Az alternatív hipotézisben pedig azt fogalmazzuk meg, hogy nem függetlenek.

növelni - Traducción al español – Linguee

Harmonikus átlag Az az érték, melyet az átlagolandó értékek helyébe helyettesítünk azok reciprokainak összege változatlan marad. Hatóság fogalma A becslőfüggvény hatásosabb, amelynél a becslőfüggvény mintából számított értékeinek a sokasági paramétertől számított átlagos négyzetes eltérésének várható értéke kisebb Hatványkitevős regresszió függvény fogalma b1 paramétere elaszticitási együtthatóként értelmezhető.

Hipotézis fogalma Egy vagy több sokaságra vonatkozó álltást, feltevést, hipotézisnek hívjuk. A hipotézis vonatkozhat az egy sokaság eloszlására, de a szóban forgó eloszlás egy paraméterére is.

1.1 A világgazdaság jelentősen lelassult

Illeszkedésvizsgálat fogalma Egy valószínűségi változó eloszlására vonatkozó álltás vagy feltételezés ellenőrzését illeszkedési vizsgálatnak nevezzük. Kétféle illeszkedési vizsgálatot különböztetünk meg tiszta illeszkedésvizsgálat feltételezett eloszlás egyértelműen meghatározott becslés illeszkedésvizsgálat feltételezett eloszlás-nak csak a típusát adjuk meg Indexek A közvetlenül nem összesíthető adatok pl.

Intervallumbecslés fogalma Egyetlenegy minta alapján olyan intervallumot határozunk meg, mely előre megadott valószínűséggel tartalmazza az ismeretlen sokasági jellemzőt. Intenzitási viszonyszám Intenzitási viszonyszámokat leíró sorokból számítunk, ahol azonos gazdasági vagy társadalmi jelenségre vonatkozó különnemű, de összetartozó adatokat szerepeltetünk.

a pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke

Az intenzitási viszonyszám két különböző fajta, de egymással összefüggő adat hányadosa. Ismérv Azok a kritériumok, melyek szerint jellemezzük a sokaság egységeit.

  1. Statisztikához kapcsolódó fogalmak - Pénzügy Sziget
  2. Важно то, чувствовал Олвин, что существует некто, с кем он может поговорить -- случись пауза в этом монологе -- и кто в состоянии дать ответы на многие из загадок, мучающих его уже так долго.
  3. Statisztikához kapcsolódó fogalmak - Pénzügy Sziget

Kétmintás statisztikai próba fogalma Végrehajtásához 2 minta kell két sokasági várható érték különbségének vizsgálata, két sokasági arányra vonatkozó próba, két sokasági szórás egyezőségére vonatkozó statisztikai próba Kiválasztási arány fogalma Mely megmutatja, hogy a sokaság elemeinek mekkora hányada kerül mintába.

Kombinációs tábla Egy statisztikai sokaság két vagy több csoportosító ismérv szerinti vizsgálata, közel azonosat jelent a kombinációs tábla elemzésével. Koordinációs viszonyszám A gazdasági, társadalmi jelenségek vizsgálatakor nem elegendő a sokaság belső összetételének, a részsokaság és a teljes viszonyának vizsgálata.

a pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke

Az elemzés során a szerkezetvizsgálat úgy is fontos információt nyújt, ha két részsokaságot, részadatot hasonlítunk egymáshoz. Kombinált eljárások fogalma Külön csoportját képezik az ismétlődő felvételek nem fontos, hogy a mintában szereplő egyedek azo-nosak legyenek illetve panelfelvételek minta elemeinek a lehetőségek keretei között azonosaknak kell lenniük Kvartilis eltérés Azt fejezi ki, hogy az alsó illetve felső kvartilis átlagosan mennyivel tér el a középső kvartilis értékétől.

Másképpen: a mediántól való átlagos eltérés.

Linguee Apps

Konzisztencia fogalma Követelménye azt írja elő, hogy a becslés torzítatlan legyen és a mintanagyság minden határon túl tör-ténő növelése esetén annak a valószínűsége, hogy a becsülni kívánt paraméter és a becslőfüggvény el-térése kisebb egy e számnál, 1 legyen. Korrelációs együttható fogalma Pátonkénti korrelációs együtthatóval csak változó közötti kapcsolat szorosságát mérjük, a többváltozós kapcsolatot kétváltozós kapcsolatra redukáljuk és a lineáris korrelációs együttha-tókat számítjuk Parciális korrelációs együttható azt mutatja meg, hogy milyen szoros a kapcsolat valamelyik ki-választott tényezőváltozó és a függő változó között, ha a többi tényezőváltozó hatását mind a vizsgált tényezőváltozóból mind az eredményváltozóból kiszűrjük Többszörös korrelációs együttható olyan speciális kétváltozós korrelációs együttható, mely az Y eredményváltozó és az X1, X2, Xm magyarázóváltozók alapján becsült y kapcsolatának szoros-ságát méri.

A kovariancia te-hát az átlagtól való eltérések szorzatának számtani átlaga, amely az együttes szóródás nagyságrendjét jellemzi. Kritikus érték fogalma Az elfogadási és a kritikus tartományt elválasztó ca és cf értékeket kritikus értéknek nevezzük. Lineáris korrelációs együttható fogalma A sztochasztikus kapcsolatok szorosságának mérésére szolgáló dimenzió nélküli mérőszám a lineáris korrelációs együttható Másodfajú hiba fogalma Előfordulhat, hogy a H0 nem áll fenn és a próbafüggvény mintából számított értéke mégis az elfoga-dási tartományba esik.

ECB Annual Report

Ez hibás döntés másodfajú hibának nevezzük Medián A medián a rangsorban középen elhelyezkedő érték, amelynél ugyanannyi kisebb, mint nagyobb értékű elem fordul elő. Megfigyelési egység Azok az egyedek, melyekre a statisztikai megfigyelés irányul, melyekre vonatkozóan adatokat gyűjtünk. Megoszlási viszonyszám A megoszlási viszonyszám valamely sokaság belső szerkezetét, belső arányait, összetételét fejezi ki.

A belső szerkezet tehát nem más, mint az egyes részsokaságok és a teljes fő sokaság aránya.

a pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke

Mértani átlag Az az érték, melyet az átlagolandó értékek helyére helyettesítve azok szorzata változatlan marad. Minta elemszáma fogalma Mindegy, hogy véges vagy végtelen sokaságból származik, mindig véges.

Elemszáma "n" Mintasokaság fogalma Az alapsokaság azon részét, amely alapján a következtetéseket levonjuk Mintavételi hiba fogalma Abból adódik, hogy a sokaság egy részéből következtetünk az egészre Mintavételi keret fogalma Amely egyenként tartalmazza a vizsgálni kívánt sokaság elemeit, mégpedig mindegyiket, és mind-egyiket csak a pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke Módusz A módusz a legyakoribb, legáltalánosabb, legjellemzőbb tipikus érték.

Ha diszkrét mennyiségi értékek elemzéséről van szó, akkor a módusz a leggyakrabban előforduló legnagyobb valószínűséggel előforduló elem a pénzügyi függetlenségi együttható optimális értéke. Multikollinearitás fogalma nak nevezzük a tényezőváltozók közötti lineáris kapcsolatot Mutatószámok Azok a statisztikai adatok, melyekkel valamilyen rendszeresen megismétlődő társadalmi, gazdasági jelenséget jellemezni szoktak származtatott adatok. Nullhipotézis fogalma Mindegyik parciális regressziós együttható értéke nulla Paraméteres statisztikai próbák fogalma Azok a statisztikai próbák, melyek alkalmazása csak előirt eloszlású statisztikai sokaság esetén lehet-séges Parciális rugalmassági együtth fogalma Arra ad választ, hogy egy adott tényezőváltozó egységnyi relatív változása, milyen relatív változást eredményez az y-ban a másik változó változatlan színvonala mellett Periodikus ingadozás fogalma Az idősorokban rendszeresen ismétlődő hullámzást jelenti.

Két típusa szezonális periodikus ingado-zás, a trendtől való abszolút vagy relatív mértékű eltérés periodicitást mutat és konjunkturális Pontbecslés fogalma Becslőfüggvény értéke valószínűségi változó, értéke változhat, de egyetlen n elemű mintához csak egyetlenegy értéket rendel.

Próbafüggvény fogalma Mintaelemek egy olyan függvényének a keresése, amelynek valószínűség-eloszlása a mullhipotézis helyességének feltételezése, a sokaságra tett bizonyos kikötések és a mintavétel adott módja mellett egyértelműen meghatározható.

Az e követelménynek eleget tevő függvényt próbafüggvénynek nevez-zük. Regressziós együttható becsült értékének és a hozzá tartozó standard hibának a hányadosa.

Regressziós együttható fogalma Kifejezi, hogy egy adott tényezőváltozó egységnyi növekedése mekkora növekedést vagy csökkenést okoz az eredményváltozó becsült értékében, miközben a másik tényezőváltozó értéke változatlan.

Rétegzett mintavét fogalma A vizsgált ismérv szempontjából heterogén sokaságot több homogén részsokaságra bontjuk úgy, hogy a csoportok kiadják a teljes sokaságot, továbbá egyetlen sokasági elem se tartozzon két vagy több cso-portba. Az egyes rétegeken belül a minta elemeinek a kiválasztása egyszerű véletlen mintavétellel tör-ténik. Ennek mérésére a rugalmassági együttható E szolgál. Rugalmassági együttható fogalma Arra ad választ, hogy az Y változó relatív változása hányszorosa az X változó relatív változásának.

Statisztikai adat Mindig valamely statisztikai sokaság tagjainak a száma, vagy a sokaságnak valamilyen másféle számszerű jellemzője.

Элвин лишь смутно смог представить себе поколения фанатиков, ожидавшие грандиозного события, которое было им непонятно и должно было случиться в неопределенном будущем.

Lehetnek abszolút és származtatott számok. Statisztikai próba fogalma A hipotézisvizsgálat eszköze a statisztikus próba. A próba keresetek az interneten a tőzsdéken olyan eljárás, mely során a mintából származó információk alapján döntünk a nullhipotézis elfogadásáról vagy elutasításáról Statisztikai sokaság A statisztikai megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége, halmaza.

Statisztikai sor A statisztikai adatoknak egyfajta ismérv szerint meghatározott összefüggésben történő felsorolása, rendezése. Statisztikai tábla A statisztikai sorok összefüggű rendszere - a megfelelő külső formával együtt: cím, forrás, magyarázó szöveg. Számbavételi egység Azok az egységek személyek, szervezetekmelyekhez a kérdéseket intézzük, melyek adatszolgáltatásra kötelezettek.

Abszolút hiba fogalma

Számtani átlag Az az érték, amelyet az átlagolandó értékek helyére írva azok összege változatlan marad. Szórás Azt fejezi ki, hogy a mennyiségi értékek átlagosan mennyivel térnek el az átlagtól, mennyivel szóródnak az átlag körül. Szóródás Szóródáson az azonos fajta számszerű értékek általában egy mennyiségi ismérv értékeinek különbözőségét értjük. Szezonális hullámzás fogalma Periodikus ingadozás, a trendtől való abszolút vagy relatív mértékű eltérés periodicitást mutat Szezonhatás fogalma Arra keresünk választ, hogy a szezonalítás milyen mértékben vagy arányban téríti el az idősor értékét az alapirányzattól.

Additív modell esetén szezonális eltérésekkel azt fejezi ki, hogy adott szezonban a szezonhatás miatt az idősor értéke átlagosan mennyivel magasabb vagy alacsonyabb a trend szerinti értékénélmultiplikatív modell esetén szezonindexekkel azt fejezi ki, hogy az adott szezonban a sze-zonhatás miatt az idősor értéke átlagosan hányszorosa az alapirányzat szerinti értéknek jellemezzük Szignifikanciaszint fogalma A próbafüggvény kritikus tartományba esésének valószínűségét szignifikancia-szintnek nevezzük.

Jele a Szisztematikus mintavét fogalma Egy n elemű mintát veszünk N sokaságból. Szisztematikus mintavétel csak akkor eredményez véletlen mintát, ha a listaképző ismérv és a megfigyelt ismérv között nincs sztochasztikus kapcsolat. Terjedelem mutató Arra ad választ, hogy mekkora intervallumban szóródnak a mennyiségi értékek. Többlépcsős mintavétel fogalma Hasonló esetben használjuk mint a csoportost, de itt többször ismételjük meg egymás után az egyszerű véletlen mintavételt, így a kiválasztás több fokozatban, több lépcsőben történik Trend fogalma Az idősorban hosszabb időszakon át tartósan érvényesülő tendencia Trendszámítás fogalma Feladata az idősor fő komponensének, az alapirányzatnak a kimutatása mozgóátlagolás, analitikus trendszámítás.

Боюсь, что вчера вечером я до некоторой степени ввел вас в заблуждение, -- весело обратился к ним Олвин. -- В Лиз я возвратился вовсе не старым маршрутом, так что ваши старания запечатать его оказались совершенно ненужными. Откровенно говоря, Совет в Диаспаре тоже закрыл этот путь со своего конца -- и с таким же успехом. По лицам сенаторов -- по мере того как они перебирали в уме один за другим варианты решения этой загадки -- можно было бы изучать, что это такое -- полное, до онемения, изумление.

Mintaelemek nem függetlenek. Végtelen sokasság fogalma Két esetet különböztetünk meg. Ha x diszkrét valószínűségi változó az ismérvértékek véges v. Mintaelemek füg-getlenek. Véletlen mintavételi eljárások fogalma Független azonos eloszlású minta kiválasztása, egyszerű véletlen mintavétel, szisztematikus mintavé-tel, rétegzett mintavétel, csoportos mintavétel, többlépcsős mintavétel, kombinált eljárások Véletlenszerű kiválasztás fogalma Egy mintából akkor számítható megbízhatóságú következtetéseket levonni a sokaságra vonatkozóan, ha a minta elemeit nem önkényesen választjuk, hanem véletlenszerű kiválasztás.

Viszonyszám A viszonyszám egy statisztikai adatnak egy másik statisztikai adathoz mért viszonyát, arányát fejezi ki. A viszonyszám tehát két statisztikai adat hányadosa.